Ingyenes szállítás!15.000 Ft felettRészletek

  FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

  szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

   

   

  Bevezető

   

  Alapfogalmak

   

  I. Elállási/Felmondási jog

   

  II. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

   

  III. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

   

  BEVEZETŐ

   

  A Vállalkozás a hivatkozott kormányrendelet szerint és alapján jelen tájékoztatóban hívja fel a fogyasztók figyelmét alapvető jogaikra és kötelezettségeikre. Amennyiben a Vállalkozás egyéb szabályzatai, általános szerződési feltételei nem, vagy jelen tájékoztatóban foglaltaktól eltérően szabályoznak bármely kérdést, úgy a jelen tájékoztatóban foglaltak a meghatározóak.

   

  ALAPFOGALMAK

   

  Vállalkozás: Modell & Hobby Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Október Huszonharmadik u. 8-10., Allee bevásárlóközpont, U-020., központi ügyintézés helye: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/b., Cg. 01-09-724357, cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10929829-2-43, pénzforgalmi jelzőszám: 10201006-50234660-00000000, képviseli: Végh Tamás ügyvezető)

   

  Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

   

   

   

  I. Elállási/Felmondási jog

   

  A fogyasztó 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

   

  1.) Az elállási jog

  a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le;

  b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.;

  c) egyidejűleg megrendelt több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.;

  d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.;

  e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

   

  Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

   

  Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles postai úton vagy személyesen eljuttatni az alábbi címre: Modell & Hobby Kft. 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/b.

   

  Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

   

  A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt postára adja elállási/felmondási nyilatkozatát.

   

  2.) Az elállás/felmondás joghatásai

   

  Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül banki átutalás útján, a fogyasztó által meghatározott számlára visszatérítjük a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

   

  A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg eredeti csomagolásban, sérülésmentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tartozékaival együtt vissza nem kaptuk a terméket. A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   

  A visszatérítés során a fogyasztó által meghatározott számlára történő átutalásos fizetési módot alkalmazunk, melyhez a fogyasztó jelen tájékoztató tudomásul vételével kifejezetten hozzájárul.

   

  A fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a fogyasztó elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségeit a vásárló fizeti.

   

  A vásárló elállása esetén a termék árával együtt, a 10.000,-Ft. bruttó vételár alatti vásárlás esetén kiszámlázott postaköltséget a vásárló részére vállalkozásunk a vételárral együtt megtéríti. A 10.000,-Ft. bruttó vételár feletti vásárlás esetén postaköltséget nem számítunk fel.

   

  II. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

   

  1. Kellékszavatosság

  A fogyasztó a Modell & Hobby Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Október Huszonharmadik u. 8-10., Allee bevásárlóközpont, U-020., központi ügyintézés helye: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/b., Cg. 01-09-724357, cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10929829-2-43, pénzforgalmi jelzőszám: 10201006-50234660-00000000, képviseli: Végh Tamás ügyvezető) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  A fogyasztó - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

   

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

   

  Választott kellékszavatossági jogáról a fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   

  A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

   

  Ugyanakkor Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

   

  A fogyasztó a Modell & Hobby Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Modell & Hobby Kft. nyújtotta.

   

  A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   

  2. Termékszavatosság

   

  Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   

  Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   

  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

   

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

   

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   

  Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   

  3. Jótállás

   

  Hibás teljesítés esetén a Modell & Hobby Kft. szerződés / Ptk alapján jótállásra köteles.

   

  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

   

  Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

   

   

  III. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

   

  (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén értelemszerűen töltse ki és postai úton, ajánlott küldeményként juttassa el a címzettnek)

   

  címzett: Modell & Hobby Kft. 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4/b.

   

  Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

   

  Szerződéskötés időpontja / termékátvétel időpontja:

   

  A fogyasztó(k) neve:

   

  A fogyasztó(k) postacíme:

   

  A fogyasztó(k) e-mail címe:


  A fogyasztó(k) bankszámlaszáma:

   

  Kelt helye, ideje

   

  A fogyasztó(k) aláírása: